• אני אזרח ישראל ותושב הארץ.
• מלאו לי 17 שנים.
• אני לא חבר במפלגה אחרת, אני לא נכלל ברשימת מועמדים לכנסת שהוגשה על ידי מפלגה אחרת, ואני לא פועל מטעם מפלגה אחרת או רשימת מועמדים שהוגשה על-ידי מפלגה אחרת.
• אני מקבל על עצמו את הוראות תקנון המפלגה, מזדהה עם מטרותיה ואפעל לקידום מטרות המפלגה ומדיניותה.
• אני מסכים שהמפלגה תשמור במאגר נתונים ממוחשב את פרטיי האישיים שמסרתי, אני מסכים לקבל מהמפלגה הודעות באמצעי ההתקשרות שמסרתי והמפלגה רשאית להעביר את פרטי ההתקשרות איתי לחברי מפלגה אחרים לעניינים ולצרכים מפלגתיים.
• אני אשלם מידי שנה בשנה את דמי החבר השנתיים בגובה שתקבע הנהלת המפלגה (בעת הזו דמי החבר השנתיים הם 33 ₪ או 18 ש"ח לסטודנטים / חיילים / שירות לאומי).
• לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שיש עמה קלון, ולא ריציתי עונש מאסר בפועל, (אלא אם חלפו שבע שנים מפסק הדין הסופי או מהמועד שבו סיימתי לרצות את מאסרי).
• ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

 © כל הזכויות שמורות למפלגת דרך ארץ

רחוב מאנה 11, תל אביב

mate@derech-eretz.org.il