תקנון ותנאי שימוש

פרשנות

בתקנון זה, לביטויים אלו תהיה המשמעות שלהלן:
"התקנון" – תקנון זה כפי שמופיע להלן וכפי שישונה מעת לעת בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפלגה 
"המפלגה"  – מפלגת דרך ארץ או סיעת דרך ארץ ו/או כל סיעה אחרת שתייצג את מפלגת דרך ארץ בכנסת. 
"האתר" – אתר אינטרנט זה שכתובתו https://derech-eretz.org.il או כל אתר אחסון אחר שיפנה למפלגה.
"תנאי שימוש" – בהתאם לקבוע בתקנון זה ובהתאם להוראות כל דין.

כללי

  1. מטרת תקנון הינה  להסדיר את התנאים לגלישה ושימוש באתר.
  2. מנהלי האתר יהיו  רשאים לשנות, או לעדכן את התקנון מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.
  3. השימוש בתקנון זה,  בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד ומובן כי הכוונה היא גם לנקבה ולהיפך.
  4. בכל מקום בו מופיע בתקנון זה המונח מנהלי האתר הכוונה גם למפלגה.

האתר

  1. המפלגה הינה הבעלים הבלעדי של התכנים המופיעים באתר.
  2. אתר אינטרנט זה הינו בבעלות וניהול המפלגה. האתר נועד להצגת פעילותה של המפלגה, הסיעה בכנסת, יעדיה, מטרותיה והתפקדות אליה ככל שהדבר יתאפשר בהתאם להחלטות המפלגה. כל שימוש שייעשה באתר האינטרנט על ידי הגולש, לרבות מתן תרומות והתפקדות, ככל שהדבר יתאפשר בעתיד, והכל בהתאם לשיקול דעת המפלגה, מהווה את הסכמתו של המשתמש בו לנהוג בכפוף לתקנון זה ולפיו. כמו כן, משמש האתר כפלטפורמת תקשורת והעברת מסרים מקוונת מטעם המפלגה .
  3. הזכויות לשימוש בכתובת האתר שמורה למפלגה.

שימוש באתר

 1. חלק מהיישומים ו/או השירותים הניתנים באתר יינתנו לחברי מפלגה בלבד (לכשיפעלו אפשרויות אלו) , לרבות כתיבת תגובות בפורומים, העלאת תכנים לפרסום באתר ועוד. מובהר ומוסכם כי כל העלאת תוכן על ידי מורשים תתבצע בהתאם לכל דין לרבות חוק איסור לשון הרע.

הרשמה לאתר

 1. לצורך שימוש פעיל באתר כאמור, לעיל תידרש הרשמה בה יידרשו פרטים אישיים ודרכי התקשרות. בנוסף, חלק מן השימוש הפעיל באתר, או כולו, יתאפשר לחברי מפלגה בלבד. 
  מובהר בזאת כי הרשמה לאתר מהווה הסכמה מוחלטת ומלאה לקבלת מידע, לרבות מידע פרסומי ושיווקי, בהתאם לכל דין.
  מובהר בזאת כי הרשמה לאתר מהווה הסכמה ליצירת קשר מטעם המפלגה לכל צורך שהוא, לרבות מחקרים, שאלונים, מחקר, הזמנה לאירועים, הזמנה ליטול חלק מפעילות המפלגה, וכן מתן אפשרות והסכמה לקבלת כל חומר תעמולתי אחר וכדומה.
  הרשמה לאתר מהווה הסכמה מלאה לתקנון זה ותנאי הגלישה הקבועים בו.

מילוי פרטים

  1. כל משתמש נדרש למלא את הפרטים המתבקשים  באופן מלא ומדויק. מילוי פרטים כוזבים בעמודי האתר לרבות: טופס התרומה, או טופס התפקדות, או מתן פרטים שגויים בזדון מהווים עבירה פלילית. תורם או גולש, שיעבור עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
  2. המפלגה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי מי מהמשתמשים באתר, או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה הבלעדית. 
  3. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון, או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.

חיסיון פרטי הנרשמים

 1. המפלגה ו/או מנהלי האתר לא יעבירו את פרטי המשתמשים הרשומים באתר לגורמים חיצוניים מבלי שיידרשו לכך בעקבות עילה הקבועה בחוק או בשל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  1. בעקבות הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הפרה של הוראה מהוראותיה המפורשות של המפלגה. 
  2. בעקבות שימוש באתר לצורך הוצאת דיבה של גורם כלשהו ו/או התחזות ו/או הפרת חובת הפרטיות ו/או העלבת עובד ציבור וכן כל שימוש אחר הסותר הוראה מהוראות החוק. 
  3. הוראת משטרה או צו בית משפט המורה למפלגה למסור מידע אודות משתמש. 
  4. החלטה מפורשת מטעם ממוסדות המפלגה בעניין. 
  5. ככל ואתר המפלגה ישתלב ו/או יתמזג עם אתר או עם גורם אחר. 
  6. ככל ותהיינה מחלוקות משפטיות בין המשתמש למפלגה אשר תגענה לבירור מול גורם שלישי כלשהו. 
  7. בשל פעילות של האתר אשר דורשת העברת מידע, בצורה מאובטחת, של משתמשיו.

אחריות ומידע

 1. מובהר בזאת כי כל משתמש, או גולש, באתר הינם האחראיים הבלעדיים לכל פרסום ו/או שימוש ו/או שירות בהם הם יעשו שימוש באתר. ככל ומי מגולשי האתר ו/או חברי המפלגה יפרסם פרסום באתר ו/או בפורום ו/או בתגובות שיעלה כדי  עבירה על פי דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור : שמירה על הפרטיות, ו/או  הפרת חוקי לשון הרע, ו/או  שמירה על  מאגרי מידע, ו/או פרסום חומר שיווקי אסור, ו/או פרסום פוגעני, הם יהיו האחראים הבלעדיים על הפרסום ו/או כיתוב ו/או התגובה. המפלגה לא תהא אחראית על פרסום של חברים ו/או גולשים אשר יבקשו לפרסם ו/או להעלות תגובה בפורום תגובות ו/או בתגובות לפרסום הן באתר המפלגה והן באתרים של רשתות חברתיות אשר יקושרו על ידי האתר.
 2. המפלגה שומרת לעצמה את הזכות והאפשרות להסיר כל תוכן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, שיהווה פגיעה במדינת ישראל ו/או במפלגה ו/או בחבריה ו/או במי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או כל פרסום פוגע אחר וזאת מבלי שלמי ממשתמשי האתר, בכל דרך, תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.

אבטחת מידע

 1. מנהלי האתר יפעלו על מנת לשמור על רמת אבטחה גבוהה בכל הנוגע למידע אישי שברשותם, ואולם מובהר בזאת כי מנהלי האתר ו/או המפלגה אינם אחראים לכל מידע אשר יישלח באמצעות האתר וכן אינם אחראים לכל נזק ו/או הפרה ככל ותתרחש תקלה בתחום אבטחת המידע כאמור.

תוכן האתר

 1. תכני האתר בין אם נוצרו על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ובין אם על-ידי מי מהמשתמשים באתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור , כל ביטוי בכתב, בסימן, בקול, בתמונה, בווידאו (להלן: "תכני האתר") נועדו אך ורק להנאת המשתמשים ולצורך שימוש פרטי ואישי של המשתמשים והמפלגה בלבד. אין לעשות באתר ו/או באיזה מתכני האתר ו/או בחלקם שימוש מסחרי כלשהו,  או כל שימוש אחר שאינו  לצרכים פרטיים בין אם למטרות רווח או שלא למטרות רווח, מבלי לקבל את אישור מנהלי האתר מראש ובכתב.
 2. אין להפיץ, להעתיק להעביר, לשכפל, לשנות, לשחזר, להציג מחדש, לפרסם, לשדר, למכור, להעניק רישיון שימוש ו/או לעשות כל שימוש דומה או אחר באתר ו/או בתכני האתר או בחלקם ללא קבלת אישור מנהלי האתר מראש ובכתב.
 3. הגלישה ו/או השימוש באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר עם גלישה ו/או שימוש באתר ו/או ביחס לתכנים הכלולים בו והועלו  על ידי מי משהמשתתפים לרבות  אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, תגובות, התבטאויות , המלצות, סרטונים, קטעי שמע, וכדומה המועלים על-ידי המשתמשים וכן קישוריות (לינקים) ו/או קבצי מחשב המצורפים לתכנים כאמור. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נוקטים בכל עמדה בקשר לתכנים המועלים לאתר על-ידי מי מהמשתמשים  ואינם תומכים ו/או מזדהים עם  תוכן הכלול באתר המועלה על-ידי המשתמשים. כל הסתמכות על איזה מתכני האתר, הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 4. כל התכנים הכלולים באתר מוצגים כמות שהם (AS IS). מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות לטעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים באתר. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר להפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו  כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי משתמשים. מובהר בזאת כי  גם אם המפלגה תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי לקיים  פיקוח על תכנים באתר  אין בפיקוח כאמור  כדי להטיל אחריות כלשהי על המפלגה ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בשל פגיעה ו/או נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשי האתר ו/או כל צד שלישי.
 5. המשתמש מסכים כי מנהלי האתר יהיו  רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי , לחסום את גישתו לאתר או יישומים כולו או בחלקו  ו/או להגביל את השימוש  באתר, וזאת ללא כל  צורך בהודעה  ו/או הסבר כלשהו הכל על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 6. המשתמש מסכים כי מנהלי האתר יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי להסיר/להגביל/לשנות כל תוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמש וזאת ללא כל  צורך בהודעה  ו/או הסבר כלשהו הכל על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 7. מובהר בזאת כי באתר עשויות להיכלל מעת לעת קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים. אין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מתחייבים כי כל הקישוריות שיימצאו באתר מעת לעת יהיו תקינות . כמו כן מובהר, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות בקשר עם התכנים המופיעים באתרים המקושרים  ו/ או כל נזק שייגרם כתוצאה ישירה ו/או עקיפה עם  השימוש באותם אתרים. קיומו של קישור באתר אינו בבחינת המלצה  על האתר המקושר  או אישור  שהמידע באתרים המקושרים הינו נכון, מעודכן ו/או חוקי.
 8. המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי הוא מוותר באופן מלא ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה אשר ייגרמו לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש ו/או גלישה באתר ו/או חשיפה לתכניו. המשתמש מתחייב  לשפות  את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר ייגרמו למי מהם כתוצאה מטענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדם.
 9. המשתמש מתחייב שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו ו/או לשירותים הניתנים בו בכל דרך לרבות אך מבלי לגרוע בכלליות האמור:
  • להעלות לאתר תוכנות ו/או קבצי או יישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים; 
  • להתערב או לשנות את הקוד המקורי של האתר ו/או את קבצי המקור של האתר ו/או של תכני האתר;
  • ערוך שינויים טכנולוגיים כלשהם באתר ו/או בתכני האתר ו/או בכל מידע/יישום ו/או שירות אחר המצוי באתר לרבות אמצעי האבטחה באתר; 
  • להשתמש באתר למטרות לא חוקיות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרה של זכויות קניין רוחני, הגנת מידע ופרטיות ;
  • להתחזות לאדם או ישות אחרים, לטעון בשקר כי הנו קשור לאדם או ישות, לזייף חתימה אלקטרונית של אדם, לתאר בצורה מסולפת את המקור, הזהות או מידע המועברים דרך האתר או לבצע כל פעולת נוכלות דומה; 
  • לעשות שימוש לרעה, להשמיץ, להטריד, לרמות, לאיים על , משתמשים אחרים, או צדדים שלישיים כלשהם; 
  • לאסוף או לנסות לאסוף פרטים אישיים על משתמשים, או צדדים שלישיים כלשהם  ללא קבלת הסכמתם מראש ובכתב , או לעשות שימוש בפרטים אלה מעבר למה שהותר על פי דין ו/או לפי תנאי שימוש אלה;
 1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל תוכן אשר יעלה המשתמש לאתר אינו ולא יהיה תוכן בוטה, פוגעני, מעליב, עוין, מאיים, שיקרי, גס, אלים, דוחה, לא חוקי ו/או לא ראוי (להלן: "תוכן אסור") ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל (1) תוכן הכולל או המהווה איום, הסתה, המרדה, השמצה, הוצאת דיבה, לשון הרע ו/או התבטאות גזענית או מפלה כלשהי; (2) תוכן המהווה הפרה של הוראות הצנזורה ו/או כל פרסום אסור אחר על-פי כל דין (3) תוכן הכולל פרסומת סמויה או גלויה, קידום מכירות ו/או מידע מסחרי אחר כלשהו ו/או קידום עניינים של ארגון או גוף כלשהו בין אם למטרת רווח ובין אם לאו (4) תוכן הכולל חשיפה של מי שהינם קטינים ללא הסכמתם והסכמת הוריהם או האחראים עליהם ו/או תוכן המציג קטין באופן מבזה ו/או מנוצל ו/או פוגעני אחר ו/או מידע ופרטים כלשהם לגבי קטינים בניגוד להוראות הדין (5) תוכן גס/פורנוגרפי הכולל התבטאות ו/או תמונה ו/או קול בעלי אופי מיני בוטה (6) תוכן המפר ו/או פוגע בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי ו/או מפר סודות מסחריים או חובות אמון של צד שלישי (7) תוכן פוגעני שעשוי לפגוע באופן כלשהו בצד שלישי, לרבות, פגיעה ברגשותיו, בפרטיותו ו/או בצנעתו ולרבות גילוי סיסמאות, פרטים אישיים וכדומה (8) תוכן טורדני, אלים, דוחה ו/או מפחיד (9) תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל" (SPAM) או משלוח המוני של הודעות מכל סוג שהוא שלא על-פי בקשת/רצון הנמענים, לרבות מכתבי שרשרת ו/או משחקי פירמידה למיניהם (10) תוכן הכולל חומר ו/או הפנייה לחומר המכיל סוגים שונים או סוג יחיד של וירוס, באג, סוס טרויאני ו/או משהו כדוגמת אלו (11) תוכן שיש בו ו/או שעשויה להיות בו משום הטעיה, לרבות הטעיה צרכנית (12) תוכן שעשוי לפגוע ו/או לגרום נזק לרכושו של אדם, לרבות, מחשבו ו/או קבצי מחשב ו/או תוכנות המצויים במחשבו (13) תוכן בלתי חוקי ו/או אשר מכיל מסרים ו/או התבטאויות לא חוקיות ו/או מעודד עשיית מעשים לא חוקיים ו/או תוכן המכיל קישורים לאתרים לא חוקיים או אתרים המכילים תכנים לא חוקיים ו/או אשר נותן מידע או מפנה לפעילויות ו/או למקומות לא חוקיים ו/או המהווה עילה לתביעה אזרחית או פלילית כלשהי (14) תוכן המהווה שיתוף קבצים אסור.
 2. ניתן לפנות למנהלי האתר באמצעות עמוד צרו קשר בדבר דיווח על טעויות / תוכן שגוי, ואולם מנהלי האתר יפעלו לפי שיקול דעתם ואינם מתחייבים לפעול בהתאם לפנייתך. במידה שהינך יודע על פגיעה אפשרית כלשהי במשתמשי האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או על פעולה כלשהי בקשר עם שימוש באתר שמהווה ו/או צפויה להוות הפרה כלשהי של הוראות הדין – הנך מתחייב להודיע למנהלי האתר על כך ללא דיחוי.
 3. מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה להם על-פי כל דין או על-פי תנאי שימוש אלו, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לתבוע משתמש שהעלה תוכן אסור לאתר ו/או הפר באופן אחר את הוראות  הדין ו/או תנאי השימוש. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או כל דבר אחר שייגרם למי מהם בגין תביעה ו/או דרישה מצד שלישי כלשהו בקשר לתוכן אסור שהעלה המשתמש לאתר ו/או כל הפרה אחרת של הוראות הדין ו/או  תנאי השימוש.

זכויות קניין רוחני 

 1. המשתמש מאשר ומסכים כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של תכנים ומגוון מוצרי התוכן באתר אשר הועלו על-ידי מנהלי האתר הינם בבעלותם הבלעדית של המפלגה ו/או מנהלי האתר ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו למנהלי האתר ו/או מי מטעמם זכות שימוש בתכנים אלו ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מנהלי האתר הינם הבעלים הבלעדיים ו/או בעלי זכויות השימוש בפטנטים, במדגמים, בשמות, ובסימנים המסחריים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים בו לרבות כל מידע הכלול בשירותים הניתנים באתר, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, טקסטים, קבצים, יישומים שונים, גרפים, תמונות, קטעי שמע, מוזיקה, קטעי וידאו, דמויות, תסריטים, תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול באתר.
 2. זכויות היוצרים והקניין הרוחני של תכני האתר אשר הועלו על-ידי המשתמשים, כולל אך לא מוגבל למוצרי תוכן כגון: מוסיקה, תמונות, תוכנות, גרפיקה, מידע כתוב ו/או אחר, הינן של המשתמשים אשר העלו אותם לאתר. יחד עם זאת בעצם העלאתו של משתמש תוכן כלשהו לאתר מעניק המשתמש ללא תמורה למנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או לגופים אחרים עימם קשורה המפלגה בשיתופי פעולה בקשר עם תכני אינטרנט ("בעלי הרישיון"), באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת, רישיון שימוש מלא ובלתי מוגבל (שאינו בלעדי) באותם תכנים ("רישיון השימוש"), דהיינו מעניק להם זכות לנהוג בתכנים ללא הגבלה. רישיון השימוש כולל את הזכות לעשות כל פעולה שבעלי הרישיון ימצאו לנכון לעשות באותם תכנים ו/או בחלקם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרסומם, העתקתם, הפצתם, שיווקם, עיבודם, קיצורם, שכתובם, שחזורם, שידורם בכל מדיה תקשורתית, תרגומם לשפות שונות, הדפסתם, עריכתם, עשיית כל שימוש מסחרי בהם לצרכי האתר וכן את הזכות להעניק רישיון משנה בזכויות כאמור לכל צד שלישי שבעלי הרישיון ימצאו לנכון. על אף האמור, רישיון השימוש אינו כולל את הזכות להפקת רווחים.
 3. בעצם העלאת תכנים כלשהם לאתר על ידי משתמש, פוטר המשתמש בזאת את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מכל אחריות בקשר עם אבדן ו/או פגיעה ו/או נזק שייגרמו לאותם תכנים. בנוסף, המשתמש רשאי ומתחייב להעלות לאתר אך ורק תוכן מקורי של המשתמש ו/או תוכן אשר לגביו יש למשתמש זכויות שימוש ו/או ההיתרים, ההרשאות ו/או הרישיונות המתאימים אשר מקנים לו את הזכות להעלות את אותו תוכן לאתר.
 4. מובהר כי אם בפרסום תוכן כלשהו באתר לא ניתן קרדיט אשר על-פי תנאי השימוש היה צריך להינתן ו/או ניתן קרדיט שאינו נכון – הסעד היחיד והבלעדי כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיה מתן הקרדיט הנכון על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לגבי התוכן הרלוונטי החל מהמועד בו הובאו בפני מנהלי האתר כל הנתונים הנדרשים לשם בחינת הנושא.

הרשמה והצטרפות

מלאו את הפרטים: